Σελιδες

Newsletter

Coins

From about 425 onwards, in the footsteps of all Cretan cities which until then had begun the monetary production, Littos adopted separate currencies of silver. Cut a lot of coins (silver, didrachma, DR, imidrachma and obols), which had the emblem of eagle with open wings and back of the head of wild boar with the word ‘Lyttos’.

The coinage of Lyttos ended, along with other cities of Crete, after 280/70 BC, except for some copper versions. The city reopened issue coins at the end of the 2nd century, around 120 BC

In Hellenistic times, in front of currencies dominated by the laurel-crowned head of Zeus and at the reverse a standing eagle looks to open its wings ready to fly. The types of these coins feature both silver tetradrachms, and the bronze figures.

The iconography of the coins of Lyttos all times associated with the father of the gods, Zeus. According to the oldest, Isiodeio, myth, Zeus was born in eastern Crete and in particular in the area of Lyttos in a cave in the Aegean Mountain. This myth has resulted in both Littos, and satellite cities of Diktaean Andrew (Praisos, Ierapytna and Itanos) to claim the birthplace of the god for their area and physical control of the sanctuary of Zeus Diktaean.

In the classical period began shaped the myth of the divine food – allegedly sow suckling the infant Zeus and with her growl covered the infant’s cry. The myth has quickly gained importance in eastern Crete, and for this reason, the pigs enjoyed great respect and the meat was not eaten in ancient Crete, because the animal is considered sacred, while Praisos offered  sacrifice to the  sow usually at weddings. On this myth was based on the iconography of the coins of Lyttos, from the second half of the 5th century BC to display the eagle, symbol of Zeus and fed of Zeus in front and the head  of the sow at the back. In this way, claimed as the birthplace of Zeus, the region of Lyttos.

Finally, at the time of Caligula, was introduced  a small bronze version in honor of the German, with Laureate head of Caligula on the obverse and the German on the back.

Αργυρό δίδραχμο 425-330/20 π.Χ
Αργυρό δίδραχμο, 320-280/70 π.Χ
Αργυρό δίδραχμο, 320-280/70 π.Χ

Χάλκινη υποδιαίρεση, 120-100 πΧ

Χάλκινη υποδιαίρεση, 120-100 πΧ
Αργυρό δίδραχμο, 330-300 πΧ
Αργυρό δίδραχμο, 330-300 π.Χ
Αργυρό δίδραχμο, 350-325 π.Χ
Αργυρό δίδραχμο, 350-325 π.Χ
Ρωμαϊκή εποχή, χάλκινη υποδιαίρεση, 37-41 μ.Χ
Ρωμαϊκή εποχή, χάλκινη υποδιαίρεση, 37-41 μ.Χ